Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

RIO BUCOVINA SARBATORESTE REZULTATELE SPECTACULOASE ALE ANULUI 2013

RIO BUCOVINA  a devenit, pe parcursul anului 2013, un adevarat partener al imaginii Romaniei in lume. Astfel, in martie 2013 RIO BUCOVINA  a primit vizita unei delegatii de ambasadori, ce au participat la excursia de primavara in Bucovina. Diplomatii prezenti la Vatra Dornei au vizitat fabrica de ape minerale de la Vatra Dornei, a RIO BUCOVINA si au apreciat calitatea apei minerale si sistemul de asigurare a calitatii din cadrul fabricii dela Vatra Dornei.

In decembrie 2013, RIO BUCOVINA  a oferit si peste 20 de cadouri diplomatilor acreditati in Romania, inclusiv oportunitatea de a gusta apa minerala deosebita de la Vatra Dornei, prin  toate aceste realizari RIO BUCOVINA s-a demonstrat a fi parte integranta a eforturilor de promovare a imaginii Romaniei in lume.  

RIO BUCOVINAGrupul ambasadorilor viziteaza fabrica RIO BUCOVINA  de la Vatra Dornei, condusi de Presedintele Consiliului Judetean Suceava-Catalin Nechifor si de Presedintele Grupului Emparador Dl.Mukhles Omar   

RIO BUCOVINA a investit in fabrica Vatra Dornei peste 4 milioane euro in tehnologie si inovatie pentru dezvoltarea unui produs unic pe piata din Romania

Rio Bucovina, liderul apei plate imbuteliate din Bucuresti, a investit in fabrica Vatra Dornei peste patru milioane de euro in cresterea si modernizarea capacitatii de productie, in tehnologie si in eficientizarea distributiei, precum si in dezvoltarea inovatiilor la nivel de produs.

Obiectivul companiei pentru anul 2012 a fost consolidarea pozitiei in topul celor mai mari trei jucatori la nivel national din piata autohtona de profil, iar anul 2013 a reprezentat anul investitiilor majore in evolutia si dezvoltarea companiei.

Ca urmare a acestor investitii, in acest moment Rio Bucovina este prima companie din Romania care a adoptat pentru apa minerala naturala plata Bucovina, standardul european de dop 29/25 ce asigura un consum redus de material plastic in procesul de productie. Rio Bucovina este singura companie care, prin introducerea acestui standard, s-a aliniat la recomandarile si directivele Uniunii Europene in vederea realizarii programului de prevenire a deseurilor de ambalaje.

„Pe langa investitia in modernizarea liniei tehnologice, PET-ul apei minerale naturale plate Bucovina, inovator si unic pe piata din Romania, este rezultatul unor investitii de peste 200.000 euro in studii si cercetari, in care s-au testat si analizat timp de un an de zile, atat ergonomia sa, cat si comportamentul acestuia in timpul folosirii. Ne-am dorit sa oferim consumatorilor nostri un produs unic, cu un design modern si prietenos cu mediul inconjurator.”, a declarat domnul Razvan Iancau, Director General si Administrator Rio Bucovina.

Sub sloganul brand-ului Bucovina “Echilibrul suprem pentru corp si minte!” si prin unicitatea design-ului pentru toata gama de apa minerala naturala Bucovina, compania si-a consolidat pozitia pe piata de profil din Romania. Astfel, forma PET-ului de apa minerala naturala plata Bucovina reflecta caracteristica unica a acesteia: izvoraste natural sub efectul presiunii subterane (nu se face forare) de la sursa C7 SECU aflata la 1.132 m altitudine, intr-o zona de tip rezervatie naturala, cea mai putin poluata din tara, foarte departe de orice zona locuita si de orice activitate industriala sau animala, de unde ajunge, prin cadere libera, printr-un sistem de conducte subterane etans, la fabrica din Vatra Dornei.

Noile ambalaje, usor de recunoscut datorita design-ului unic si al formei speciale, aduc si o revitalizare a logo-ului adaptat si modernizat pentru noul PET. In plus, pe eticheta apei plate Bucovina este evidentiat, printr-un icon, reziduu sec (total minerale dizolvate la 180 °C) care este cel mai mic dintre toate apele din Romania – 74 mg/l. La nivelul etichetei apei carbogazificate, gradul de carbonatare este marcat prin icon-ul „strasnica” si evidentiaza calitatea superioara a produsului fata de produsele similare din piata.

“Piata apei imbuteliate din Romania este foarte competitiva si in permanenta evolutie. De aceea, continuam seria de investitii in inovatie anuntata la finele anului trecut pentru a creste calitatea produselor noastre, astfel incat sa satisfacem toate exigentele consumatorilor nostri, tot mai preocupati de un stil de viata sanatos. ”, a declarat domnul Razvan Iancau, Director General si Administrator Rio Bucovina.

Apa minerala naturala Bucovina se regaseste acum intr-o noua forma care reflecta perfect echilibrul dintre valorile companiei, brand-ului si exigentele consumatorilor sai.

VATRA DORNEI BUCOVINAGrupul ambasadorilor viziteaza izvoarele RIO BUCOVINA de la Vatra Dornei

***

Despre Rio Bucovina:

Compania Rio Bucovina, companie cu capital 100% privat, a fost infiintata in anul 2006, avand ca obiect principal de activitate imbutelierea apei minerale naturale Bucovina, precum si productia bauturilor racoritoare.

Ulterior, Rio Bucovina isi diversifica activitatea in zona distributiei, iar in prezent, comercializeaza numeroase bunuri alimentare si non-alimentare.

Marcile proprii comercializate de Rio Bucovina sunt: Bucovina – apa minerala naturala plata si carbogazificata; La Vitta – apa de izvor; Malibu – apa de masa; La Vitta, Malibu, Bon Ton, RIO – bauturi racoritoare carbogazoase; Golden Horse – bautura energizanta, La Vitta – produse alimentare.

Rio Bucovina a lansat singura apa minerala naturala plata din Romania in ambalaj ultraigienic produs in mediu steril, recomandata pentru prepararea formulelor de lapte, a ceaiurilor si meselor de cereale sau pentru diluarea sucurilor naturale destinate bebelusilor.

Rio Bucovina este unicul distribuitor in Romania pentru brandul Becker’s Bester (sucuri naturale de fructe).

Rio Bucovina a implementat si certificat un sistem de management integrat: calitate – mediu – siguranta alimentului, conform ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2009 si ISO 22000: 2005, in parteneriat cu organismul german de certificare TUV CERT, prin TUV HESSEN.

December 23, 2013 Posted by | Diplomacy, Economy, Foreign policy, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News, Politics | , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

RIO BUCOVINA- CELEBRATES THE ACHIEVEMENTS OF 2013

Rio Bucovina had become in 2013 a partner of diplomatic community in Romania, receiving in March 2013 the visit of ambassadors accredited to Romania at the Vatra Dornei headquarters. The ambassadors present at the spring diplomatic trip to Bucovina express their appreciation for the high quality of the Bucovina water and the safety standards implemented in the factory.

In December 2013, generously Rio Bucovina had offered more that 20 prizes and special gifts to ambassadors accredited to Romania proving the commitment of Rio Bucovina to upholding the diplomatic and representation efforts of Romania.  

RIO BUCOVINAAmbassadors delegation accompanied by Mr. Catalin Nechifor-Suceava County Chairman and Mr.Mukhles Omar-Emperador Group President visiting Rio Bucovina facilities in Vatra Dornei   

Rio Bucovina has invested in Vatra Dornei factory over 4 million Euro in technology and innovation for the development of a unique product on the market in Romania

Rio Bucovina, the leader of flat water bottled from Bucharest, has invested in Vatra Dornei factory over 4 million Euro to increase and the modernisation of production capacity, in technology and efficient distribution, also in development innovations at product level.

Company’s objective for the year 2012 has been consolidation of the position in the top of the largest three players at national level in the domestic market profile, and year 2013 was the year of major investments in the development and growth.

As a result of these investments, at this time Rio Bucovina is the first company from Romania who adopted for natural mineral water, european standard of plug 29/25 which provides a low plastic production process. Rio Bucovina is the only company that, through the introduction of this standard, aligned with the recommendations and directives of the European Union with a view to implementation of the program for the prevention of packaging waste.

“In addition to the investment in modernising the technological line, Natural mineral still water PET Bucovina, innovative and unique on the market in Romania, is the result of over 200,000 Euro investment in education and research, which were tested and analyzed for one year both ergonomics to, and its behavior during use. We wanted to offer our customers a unique product with a modern design and user-friendly with the environment, said Mr. Razvan Iancau, CEO and Administrator Rio Bucovina.

Under the slogan brand of Bucovina ” Supreme balance for body and mind” and by unique design for the entire range of natural mineral water Bucovina, the company has consolidated its position on the insurance market in Romania. In this way, PET form of the natural mineral still water Bucovina reflects its unique feature: arises naturally under the effect underground pressure ( do nor drill) from the source C7 SECU located at 1,132 m altitude, in an area of natural reserve, the least polluted in the country, very far away from any inhabited area and any industrial or animal activity, where reaches, by the free fall, through a system of underground pipes sealed, to Vatra Dornei factory.

New packages, easily recognizable thanks to design unique and special shape, bring also a revitalization logo adapted and modernized for the new PET. In addition, on the label flat Bucovina water is highlighted by means of an icon, dry residue(total minerals dissolved at 180 ° C) which is the lowest of all the waters of Romania – 74 mg / l. On the label of carbonated water, degree of carbonation is marked by icon “strasnica” and emphasizes superior product quality to similar products in the market.

“Bottled water market in Romania is very competitive and constantly evolving. Therefore, continue our series of investments in innovation announced at the end of last year to increase the quality of our products, in order to satisfy all our customers, increasingly concerned about a healthy lifestyle.” said Mr. Razvan Iancău, CEO and Administrator Rio Bucovina.

Natural mineral water Bucovina is found now in a new form which reflects the perfect balance between corporate values, brand and its consumer demands.

VATRA DORNEI BUCOVINAAmbassador delegation visiting the Vatra Dornei spring source for Rio Bucovina mineral water factory.

About Rio Bucovina:

The company Rio Bucovina, company with 100% private capital was established in year 2006, having as main activity the natural mineral water bottling Bucovina, and the production of soft drinks.

Subsequently, Rio Bucovina diversify their activities in distribution area, and at present, sells many goods supply and non-supply.

Own brands marketed by Rio Bucovina are: Bucovina – natural mineral still water and carbonated, La Vitta – spring water, Malibu – table water, La Vitta, Malibu, Bon Ton, RIO – carbonated soft drinks, Golden Horse – energy drink, La Vitta – food products.

Rio Bukovina launched the single natural mineral still water from Romania in ultra-hygienic packaging product in sterile environment recommended for the preparation of formula milk, teas and cereal meals or diluting juices for babies.

Rio Bucovina in Romania is the unique distributor for the brand Becker’s Bester (natural fruit juices).

Rio Bucovina implemented and certified integrated a management system: quality – environment – food safety, according ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2009 şi ISO 22000: 2005 in partnership with german certification TUV CERT, by TUV HESSEN

December 23, 2013 Posted by | Diplomacy, Economy, Foreign policy, Informations, International Relation, Leaders, Mass media, News | , , , , , , , , , , , | Leave a comment