Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială in cei 40 de ani de independentă, declară Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite -Yacoub Yousef Al Hosani

“Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială in cei 40 de ani de independentă” declară Excelenţa Sa Ambasadorul Yacub Yousif Al Hosani în dialog cu Prof.dr.Anton Caragea


VICE PRESIDENT, PRIME MINISTER AND RULER OF DUBAI – H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Presedintele UAE – H.H. SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

Emiratele Arabe Unite sărbătoresc pe 2 decembrie Ziua Naţională şi cea de-a 39-a aniversare. După cum explică Excelenţa Sa, această dezvoltare uimitoare într-o perioadă scurtă este firească, Emiratele Arabe Unite se bucură astăzi de unul dintre cele mai înalte şi sofisticate standarde de viaţă dintre toate ţările lumii, cu o economie puternică şi o societate democratică. 

Cum a fost posibil acest lucru într-o perioadă atât de scurtă?

Emiratele Arabe Unite, în demersul de unificare început acum 40 de ani, au înregistrat multe realizări care au transformta statul şi societatea, precum şi pe cetăţenii săi, pentru a intra în secolul XXI înarmaţi cu capacitatea de a face faţă provocărilor şi beneficiilor acestui secol. În acelaşi timp, au căutat permanent  să-şi stimuleze cetăţenii  pentru a obţine mai mult şi pentru a întări ceea ce s-a realizat, asigurând astfel generaţiilor viitoare o viaţă decentă şi stabilitate.

Desigur, Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială,  însă noi am fost în măsură să construim o viaţă instituţională puternică, cu un grad mare de deschidere către societate. Aceste aspecte care au caracterizat procesul de dezvoltare, susţinute şi de spiritul de toleranţă, au prevalat în toate segmentele societăţii. De asemenea, ca ingredient important, puternica noastră viaţă spirituală ne-a fundamentat şi îmbogăţit experienţa, plasând ţara noastră pe un loc special, nu doar la nivel regional, ci şi la nivelul întregii lumi. Într-adevăr, Emiratele Arabe Unite trăiesc de mai mulţi ani un proces de dezvoltare nouă care a transformat E.A.U. într-un centrul financiar şi comercial internaţional. Pe lângă aceasta, trăim o experienţă parlamentară nouă, în adevăratul sens al cuvântului, care corespunde standardelor internaţionale. Pe de altă parte, succesele obţinute la nivel naţional nu ar fi fost posibile fără o politică externă înţelept promovată de stat, care a facilitat îndeplinirea obiectivelor.

            Transformarea Emiratelor într-un centru  economic global nu a fost posibilă doar prin luarea unei singure decizii, ci este rezultatul planificării pe termen lung şi a eforturilor depuse în mod susţinut. Aceste eforturi nu s-au limitat numai la simple construcţii economice, ci se regăsesc în infrastructură, în calitatea serviciilor, în dezvoltarea socială, incluzând aici şi dezvoltarea resurselor umane prin programe de formare continuă, în crearea unui mediu legislativ şi juridic în acord cu evoluţia economică şi socială atât la nivel naţional, cât şi global. De aici rezultă că poziţia Emiratelor Arabe Unite pe harta economică mondială nu este temporară sau conjuncturală, ci este rezultatul unor eforturi continue. În cadrul acestui proces de dezvoltare au fost antrenate multe instituţii economice şi financiare, care au construit o fundaţie solidă pentru a depăşi criza cu care se confruntă astăzi economia mondială.

Care este situaţia actuală din Emiratele Arabe Unite şi ce planuri de dezvoltare aveţi în viitor?

 Nu există nicio îndoială că E.A.U. au înregistrat mari realizări în ultima perioadă, însă noi ne continuăm eforturile, urmărind permanent să ne dezvoltăm. Statul sprijină constant acest proces de dezvoltare, astfel încât să poată gestiona optim fluctuaţiile regionale şi internaţionale sau orice alte evenimente.

Pentru că ne aflăm la începutul unei noi etape, suntem preocupaţi să asigurăm cetăţenilor noştri accesul la informaţiile necesare pentru a avea mai multă putere în demersul de angrenare a tuturor membrilor societăţii în toate instituţiile statului (culturale, de învăţământ,mass-media, economice etc.), contribuind astfel la construirea naţiunii noastre. În aceste momente, când aniversăm 40 de ani de la fondarea statului, speranţele pentru ţara noastră nu au limite; aspiraţiile guvernului nostru pentru cetăţenii săi, aşteptările noastre pentru un viitor mai luminos sunt, de asemenea, nelimitate. Vom intra într-o eră nouă, care reflectă viziunile ambiţioase şi grija faţă de generaţiile viitoare, sub conducerea înţeleaptă a Alteţei Sale Preşedintele Statului, şi a Vice-Preşedintelui, care păşesc pe urmele Sheikhului Zayed bin Sultan Al Nahayan, fondatorul şi tatăl Emiratelor Arabe Unite, Allah să-l odihnescă în pace.

 Excelenţa Voastră cum puteţi descrie relaţia dintre România şi Emiratele Arabe Unite?

 Istoria relaţiilor bilaterale este marcată de interacţiuni la diferite niveluri, care au debutat, în plan diplomatic, la 1.08.1989. Relaţiile sunt întărite de vizitele reciproce la nivel înalt efectuate în ultimii  ani, care au contribuit la dezvoltarea prieteniei şi aprofundarea cooperării între cele două ţări. Emiratele Arabe Unite beneficiază de o semnificativă experienţă de dezvoltare, dar şi de o înaltă apreciere venită din partea organizaţiilor economice internaţionale, ceea ce a facilitat relaţionarea dintre cele doua ţări. Faptul că România este una dintre ţările europene interesate de relaţiile cu ţările din regiune, în general, şi cu Emiratele Arabe. Unite, în special, este importantă dezvoltarea relaţiilor în toate domeniile. De exemplu, în 2008 volumul schimburilor comerciale a ajuns la 522 de milioane de dolari. Dublarea volumului schimburilor comerciale în ultimii cinci ani este un indicator clar al dinamicii care caracterizează relaţiile dintre cele două ţări.

 Excelenţă, care sunt planurile dumneavoastră pentru dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Emiratele Arabe Unite în domeniile politic, economic şi cultural?

 Emiratele Arabe Unite, prin directivele Alteţei Sale Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan, urmăresc să dezvolte relaţiile de prietenie şi cooperare fructuoasă cu România, împărtăşind dorinţa comună de a extinde perspectivele de cooperare în beneficiul celor două ţări. E.A.U. se vor concentra asupra căilor de consolidare a relaţiilor bilaterale, dar şi asupra modalităţilor de intensificare a schimburilor în diverse domenii de activitate, cu scopul clar exprimat, de satisfacere reciprocă a intereselor. Un rol important revine Comisiei Mixte Ministeriale, care oferă cadrul instituţional necesar dezvoltării cooperării bilaterale într-un mod practic şi coerent. Sper ca în perioada următoare să extindem cooperarea –  în beneficiul ambelor ţări – şi asupra altor domenii de activitate, precum turismul şi investiţiile.

 Care este mesajul Excelenţei Voastre pentru cititorii noştri, cu ocazia Zilei Naţionale a Emiratelor Arabe Unite?

Ţara noastră a devenit un actor important pe scena economică mondială şi, totodată, este renumită şi pe harta turismului internaţional ca o destinaţie foarte apreciată, toate aceastea datorându-se conducerii noastre înţelepte. Cu această ocazie îi invit pe prietenii noştri români să viziteze Emiratele Arabe Unite şi să observe realizările obţinute în timpul celor de 40 ani.

396px-Coats_of_arms_of_the_United_Arab_Emirates_svg

”Emiratele Arabe Unite intră într-o epocă strălucitoare a viitorului” declară Excelenţa Sa Ambasadorul Yacub Yousif Al Hosani în dialog cu Prof.dr.Anton Caragea

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Diplomatie, Economia Romaniei, Educatie, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, Orient, United Arab Emirates | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

United Arab Emirates came a long way in economic and social development in the last 40 years , say`s H.E. Ambassador Yacoub Yousef AlHosani of United Arab Emirates

United Arab Emirates came a long way in economic and social  development in the last 40 years declares H.E. Ambassador Yacub Yousif Al Hosani in dialogue with Professor Anton Caragea Ph.D, MA, FINS 

   Presedintele UAE – H.H. SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN          

 

 

 United Arab Emirates are celebrating on 2 December the National Day and the 40 year anniversary. How is your Excellency explaining the amazing development of United Arab Emirates (U.A.E.) in such a short period of time, United Arab Emirates are enjoying today one of the world highest and sophisticated life standards of living  and also enjoy a powerful economy and democratic society.

 How it was all possible in such a short time?

United Arab Emirates in there unification action, now 40 year old, have registered achievements that transformed the state and society in order to enter into XXI century with the capacity to face challenges and opportunities of this century and in the same time they wanted to offer a permanent stimulus for their citizens to have more capacity and achievements and to ensure to future generation a decent life and stability. Off course,  the United Arab Emirates came a long way in economic and social  development and we have being able to build a powerful institutional life, with an important degree of openness in society.

All this had characterized the development process and the spirit of tolerance , that prevail in every sector of society in U.A.E. Also we have important ingredients:  as a strong spiritual life that enrich the bases of our experience and put our country in a special place , not only in regional level, but also at world level. Indeed United Arab Emirates are undergoing from a long period of time  a process of new development that transformed us in a center for international trade and finance. Also we are living a new parliamentary experience in the true meaning of the word  , that completely correspond to national standard . On the other hand the success obtained at national level would not be possible without the wisdom of our foreign policy that facilitates reaching these goals.

  Transforming Emirates into an economic center of the world would not be possible to explain only by one decision , but as a result of long term plans and efforts. These efforts were not merely economic construction but included infrastructure, quality service, social development, including also human capital development by training and a legislative and judicial environment in accordance with our economic and social global development.

From here results that United  Arab Emirates positioning on world economy map is not temporary or based on an economic conjecture , but is the result of a continuous effort.  In this development process where involved many economic and financial institution that build on solid foundation   that  overcome the economic crisis that is confronting today the world economy.

What is today situation on United Arab Emirates and what are the future development plans for United Arab Emirates?

There is no question that U.A.E. have great achievements in the last time, but we are continuing the efforts for future development. From this reason the state is working constant in developing process so that we could face any regional or international fluctuation or event`s . Today we are at the beginning  of a new stage that will aloud our citizens to obtained all the necessary information’s and to have more power to integrate all the citizens in all the institution of the state ( cultural, mass media , economic, education ) in order to better contribute to our nation building . In this anniversary moment of 40 years from our National Foundation Day our hopes regarding our sate are limitless and our government aspiration for his citizens are also without limitation and we are aspiring for a bright future. We shell enter  a new era that reflects ambitious visions and careful planning for future generations under the wise leadership of His Highness President of State and his Vice-President that are fallowing on the footsteps of SHEIKH ZAYED bin SULTAN AL NAHAYAN , the founder and father of United Arab Emirates, Allah grant peace to his soul.

Your Excellency how you will describe the Romanian- Emirates relationship?

Our bilateral relations are old and full of diplomatic interactions on different levels. The diplomatic relations begin at 1.08.1989. Also the relations are substantiated by reciprocal high level visits in the last years that contributed to developing friendship and cooperation between our countries. United Arab Emirates are having a high development experience and a high appreciation on world economic organizations and this is making bilateral relations easier. Also because Romania is among European countries interested in regional relations in general and in relations with United Arab Emirates, in special this is important in developing relations in all fields, and in 2008 the total commercial exchange reached 522 million dollars. Doubling this amount in the last five years is by itself a clear indicator on the dynamic that characterized our bilateral relations.

Your Excellency what are your future plans in developing relations between Romania and United Arab Emirates on politic, economic and cultural level?

  United Arab Emirates by His Highness SHEIKH KHALIFA bin ZAYED AL NAHAYAN directives are programming to develop relations of friendship and mutual beneficial cooperation with Romania and is a shared desire to extend our cooperation prospective on the benefit of our two countries and we will concentrate on ways to consolidate our bilateral relations and ways to increase our exchanges in various fields of activity on the firm intention of satisfying reciprocal interest for the future. The most important is the Mix Ministerial Commission that contributes to development in bilateral cooperation in a practical and coherent way. I hope in the nearest future we will increase our cooperation in mutual benefit to serve our goals and ambition on economic development with a focus on tourism and investments.

What is your Excellency message for Romanian readers on the occasion of United Arab Emirates National Day?

 United Arab Emirates are an important actor on world economy stage and is world renamed for international tourism as a much appreciated destination as a results of our wise leadership. On this occasion  I  invite our Romanian friends to visit United Arab Emirates and to observe the realizations achieved in this 40 year old road.

396px-Coats_of_arms_of_the_United_Arab_Emirates_svg

 United Arab Emirates enter a new era of  bright future declares H.E. Ambassador  Yacub Yousif Al Hosani in dialogue with Professor Anton Caragea Ph.D    

November 27, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Foreign policy, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Leaders, News, Politics, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, UNESCO Heritage List, United Arab Emirates, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA-ALGERIA RENEWED FRIENDSHIP. THE VISIT OF MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF ALGERIA – MOURAD MEDELCI

ROMANIAN-ALGERIAN DIALOGUE. THE VISIT OF MINISTER OF FOREIGN OF ALGERIA – MOURAD MEDELCI 

Between 22-23 November 2011 was taking place the visit in Romania of Minister of Foreign Affairs of Algeria H.E. Mourad Medelci.

The visit, perfect realized by the efforts of Algerian Embassy staff in Romania, headed by the dedicated ambassador Habib Chawki Hamraoui, was an outstanding success in perfecting romanian-algerian dialogue and in reshaping the traditional friendship between Romania and Algeria.

Professor Dr. Anton Caragea bid a warm welcome to Minister of Foreign Affairs of Algeria Mr. Mourad Medelci visiting Romania

The dens program of the visit included a productive dialogue with Romanian prime-minister Emil Boc ,  a meeting with Romanian minister of Foreign Affairs –Theodor Bachonski ,a dialogue with professor dr. Anton Caragea and the board of director`s of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania ,attending the inauguration of the new premises of Algerian Embassy in Romania , the opening of Romania-Algeria Economic and Business Forum, attending a working launch with Mr. Emil Constantinescu , President of Romania ( 1996-2000) and prof.dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

At the Economic and Business Forum Romania-Algeria, the Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania had sent a 25 members strong economic delegation, headed by Professor Dr. Anton Caragea and representing investors and important economic firms from Romania with a combined economic powered over 400 millions euro`s.

The Romania-Algeria Economic and Business Forum was unanimously considered as an impressive  success because is the first major economic forum between Romania and North Africa region held in the last 10 years and also the first successful romanian-arab economic forum held in the last decade.

Was also generally praised the invitation launched at the Romania-Algeria Economic and Business Forum by H.E. Mourad Medelci – Minister of Foreign Affairs of Algeria:  “We wish to resume our bilateral relations, in a constructive spirit, and ground them on development and cooperation in areas such as trade, investment, civilian and military cooperation, cultural cooperation. (…) The financial situations of our country allow us to fund, from our country’s budget, a five-year program (2010-2014) worth 280 billion dollars. This context is favorable and I would like to stress that in the framework of this programme, Romanian firms have already proved their competence in fields like constructions, hydraulic infrastructure and education. Therefore there is real potential for development and cooperation between the two states,” said the head of the Algerian diplomacy.

After the Romania-Algeria Economic and Business Forum a dialogue was held between Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci and Professor Dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

On the time of the discussion an honest assessment of the situation from Middle East and North Africa region was made and also a discussion about the ripple effects in  the region had taken place. H.E. Minister Mourad Medelci had declared that the analyses of prof.dr.Anton Caragea over the events in the region are read, analyzed and highly appreciated in Alger and are given all the importance.

After  the discussion, a launch honoring Romania-Algeria friendship, in the company of H.E. President of Romania Emil Constantinescu (1996-2000) and the architect of this successful visit, Algerian Ambassador Habib Chawki Hamraoui was held. Over 100 guests from cultural , academic and economy fields where present at the launch together with Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci and Professor dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

Professor Dr. Anton Caragea and Ambassador of Algeria in Romania – Habib Chawki Hamraoui

The extraordinary achievements in bilateral relation Romania-Algeria obtained by the visit of Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci are a testimony of the efficacy of hard work realized by tireless Ambassador of Algeria : Habib Chawki Hamraoui had declared for press at the end of the working launch professor dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Damascus, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, History, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Religion, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, UNESCO Heritage List, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PRIETENIA ROMANO-ALGERIANA REINTARITA. VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ALGERIEI – MOURAD MEDELCI

DIALOG ROMANO-ALGERIAN. VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ALGERIEI – MOURAD MEDELCI

In perioada 22-23 noiembrie 2011a avut loc vizita in Romania a Ministrului Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci.

Vizita, perfect realizata prin eforturile personalului ambasadei Republicii Algeria la Bucuresti, condusa de dedicatul ambasador Habib Chawki Hamraoui, a constituit un succes deosebit in perfectarea dialogului romano-algerian  si in reluarea traditionalei prietenii romano-algeriene.

Profesor dr. Anton Caragea ureaza bun venit in Romania  Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei – Mourad Medelci

Programul dens al vizitei a inclus: un dialog consistent cu dl.Emil Boc , prim-ministrul Romaniei , o intrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe , Theodor Bachonski , un dialog cu prof.dr.Anton Caragea si conducerea Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica , participarea la inaugurarea noului local al Ambasadei Algeriei in Romania, deschiderea lucrarilor Forumului  oamenilor de afaceri români şi algerieni, participarea la un dejun de lucru cu dl.Emil Constantinescu , Presedinte al Romaniei ( 1996-2000 ) si prof.dr. Anton Caragea, directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica.

In cadrul Forumului de Afaceri Romania –Algeria, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica (IRICE) a participat cu o consistenta delegatie economica, condusa de prof.dr. Anton Caragea si constituita din 25 de investitori si reprezentanti ai marilor firme din Romania cu o putere financiara combinata de peste 400 de milioane de euro.

Forumul de Afaceri Romania-Algeria a fost considerat ca un extraordinar succes, deoarece este primul forum economic important intre Romania si regiunea Africii de Nord in ultimii 10 ani si totodata primul forum economic romano-arab de succes din ultimul deceniu.

A fost apreciata unanim invitatia lansata, in cadrul Forumului Economic Romania-Algeria, de catre ministrul algerian al afacerilor externe, Mourad Medelci care a declarat ca „Dorim să reluăm, într-un spirit constructiv, relaţiile noastre bilaterale, care să sprijine dezvoltarea şi cooperarea în domeniile comerţ, investiţii, domeniul civil şi militar, cooperarea culturală.  (…). Situaţia financiară a ţării noastre, ne permite să finanţăm, din bugetul ţării noastre, un program cincinal (2010 – 2014) care este evaluat la 280 miliarde de dolari. Acest context este favorabil şi aş dori să subliniez că, în cadrul acestui program, firmele româneşti şi-au dovedit deja competenţa în domenii precum construcţiile, infrastructura hidraulică şi învăţământul. Aşadar,  există un real potenţial de dezvoltare şi cooperare între cele două state”.

Dupa Forumul Economic Romania-Algeria a avut loc un dialog intre Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci si prof.dr. Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica.

In cadrul dialogului s-a facut o prezentare sincera a situatiei din Orientul Mijlociu si regiunea Africii de Nord si a implicatiilor perturbatoare a acestor evenimente in zona afectata. Excelenta Sa Ministrul Mourad Medelci declarand ca analizele prof.dr.Anton Caragea asupra evenimentelor sunt citite , analizate si extrem de apreciate la Alger si li se da toata importanta.

Profesor Dr. Anton Caragea si Ambasadorul Algeriei in Romania: Habib Chawki Hamraoui

Ulterior, in compania Presedintelui Romaniei Emil Constantinescu ( 1996-2000) si a arhitectului acestei vizite de succes, ambasadorul Algeriei Habib Chawki Hamraoui si a peste a 100 de invitati din domeniul cultural, academic si intelectual,  Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci si prof.dr. Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica au participat la un dineu in onoarea prieteniei romano-algeriene

Rezultatele extraordinare in relatia Romania-Algeria obtinute prin vizita Ministrului Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci fac  cinste muncii din ultimul an a neobositului ambasador al Algeriei Habib Chawki Hamraoui, a apreciat la inchierea dejunului de lucru prof.dr. Anton Caragea , Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica .

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Diplomatie, Economia Romaniei, Educatie, European Council on International Relations, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, News, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Relatii Internationale, Turism, UNESCO Heritage List, Universitati | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment