Centrul Diplomatic/Diplomatic Center

Centrul de Studii Politice si Diplomatie/ Center for Political Science and Diplomacy

Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială in cei 40 de ani de independentă, declară Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite -Yacoub Yousef Al Hosani

“Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială in cei 40 de ani de independentă” declară Excelenţa Sa Ambasadorul Yacub Yousif Al Hosani în dialog cu Prof.dr.Anton Caragea


VICE PRESIDENT, PRIME MINISTER AND RULER OF DUBAI – H.H. SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

Presedintele UAE – H.H. SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

Emiratele Arabe Unite sărbătoresc pe 2 decembrie Ziua Naţională şi cea de-a 39-a aniversare. După cum explică Excelenţa Sa, această dezvoltare uimitoare într-o perioadă scurtă este firească, Emiratele Arabe Unite se bucură astăzi de unul dintre cele mai înalte şi sofisticate standarde de viaţă dintre toate ţările lumii, cu o economie puternică şi o societate democratică. 

Cum a fost posibil acest lucru într-o perioadă atât de scurtă?

Emiratele Arabe Unite, în demersul de unificare început acum 40 de ani, au înregistrat multe realizări care au transformta statul şi societatea, precum şi pe cetăţenii săi, pentru a intra în secolul XXI înarmaţi cu capacitatea de a face faţă provocărilor şi beneficiilor acestui secol. În acelaşi timp, au căutat permanent  să-şi stimuleze cetăţenii  pentru a obţine mai mult şi pentru a întări ceea ce s-a realizat, asigurând astfel generaţiilor viitoare o viaţă decentă şi stabilitate.

Desigur, Emiratele Arabe Unite au parcurs un drum lung în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială,  însă noi am fost în măsură să construim o viaţă instituţională puternică, cu un grad mare de deschidere către societate. Aceste aspecte care au caracterizat procesul de dezvoltare, susţinute şi de spiritul de toleranţă, au prevalat în toate segmentele societăţii. De asemenea, ca ingredient important, puternica noastră viaţă spirituală ne-a fundamentat şi îmbogăţit experienţa, plasând ţara noastră pe un loc special, nu doar la nivel regional, ci şi la nivelul întregii lumi. Într-adevăr, Emiratele Arabe Unite trăiesc de mai mulţi ani un proces de dezvoltare nouă care a transformat E.A.U. într-un centrul financiar şi comercial internaţional. Pe lângă aceasta, trăim o experienţă parlamentară nouă, în adevăratul sens al cuvântului, care corespunde standardelor internaţionale. Pe de altă parte, succesele obţinute la nivel naţional nu ar fi fost posibile fără o politică externă înţelept promovată de stat, care a facilitat îndeplinirea obiectivelor.

            Transformarea Emiratelor într-un centru  economic global nu a fost posibilă doar prin luarea unei singure decizii, ci este rezultatul planificării pe termen lung şi a eforturilor depuse în mod susţinut. Aceste eforturi nu s-au limitat numai la simple construcţii economice, ci se regăsesc în infrastructură, în calitatea serviciilor, în dezvoltarea socială, incluzând aici şi dezvoltarea resurselor umane prin programe de formare continuă, în crearea unui mediu legislativ şi juridic în acord cu evoluţia economică şi socială atât la nivel naţional, cât şi global. De aici rezultă că poziţia Emiratelor Arabe Unite pe harta economică mondială nu este temporară sau conjuncturală, ci este rezultatul unor eforturi continue. În cadrul acestui proces de dezvoltare au fost antrenate multe instituţii economice şi financiare, care au construit o fundaţie solidă pentru a depăşi criza cu care se confruntă astăzi economia mondială.

Care este situaţia actuală din Emiratele Arabe Unite şi ce planuri de dezvoltare aveţi în viitor?

 Nu există nicio îndoială că E.A.U. au înregistrat mari realizări în ultima perioadă, însă noi ne continuăm eforturile, urmărind permanent să ne dezvoltăm. Statul sprijină constant acest proces de dezvoltare, astfel încât să poată gestiona optim fluctuaţiile regionale şi internaţionale sau orice alte evenimente.

Pentru că ne aflăm la începutul unei noi etape, suntem preocupaţi să asigurăm cetăţenilor noştri accesul la informaţiile necesare pentru a avea mai multă putere în demersul de angrenare a tuturor membrilor societăţii în toate instituţiile statului (culturale, de învăţământ,mass-media, economice etc.), contribuind astfel la construirea naţiunii noastre. În aceste momente, când aniversăm 40 de ani de la fondarea statului, speranţele pentru ţara noastră nu au limite; aspiraţiile guvernului nostru pentru cetăţenii săi, aşteptările noastre pentru un viitor mai luminos sunt, de asemenea, nelimitate. Vom intra într-o eră nouă, care reflectă viziunile ambiţioase şi grija faţă de generaţiile viitoare, sub conducerea înţeleaptă a Alteţei Sale Preşedintele Statului, şi a Vice-Preşedintelui, care păşesc pe urmele Sheikhului Zayed bin Sultan Al Nahayan, fondatorul şi tatăl Emiratelor Arabe Unite, Allah să-l odihnescă în pace.

 Excelenţa Voastră cum puteţi descrie relaţia dintre România şi Emiratele Arabe Unite?

 Istoria relaţiilor bilaterale este marcată de interacţiuni la diferite niveluri, care au debutat, în plan diplomatic, la 1.08.1989. Relaţiile sunt întărite de vizitele reciproce la nivel înalt efectuate în ultimii  ani, care au contribuit la dezvoltarea prieteniei şi aprofundarea cooperării între cele două ţări. Emiratele Arabe Unite beneficiază de o semnificativă experienţă de dezvoltare, dar şi de o înaltă apreciere venită din partea organizaţiilor economice internaţionale, ceea ce a facilitat relaţionarea dintre cele doua ţări. Faptul că România este una dintre ţările europene interesate de relaţiile cu ţările din regiune, în general, şi cu Emiratele Arabe. Unite, în special, este importantă dezvoltarea relaţiilor în toate domeniile. De exemplu, în 2008 volumul schimburilor comerciale a ajuns la 522 de milioane de dolari. Dublarea volumului schimburilor comerciale în ultimii cinci ani este un indicator clar al dinamicii care caracterizează relaţiile dintre cele două ţări.

 Excelenţă, care sunt planurile dumneavoastră pentru dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Emiratele Arabe Unite în domeniile politic, economic şi cultural?

 Emiratele Arabe Unite, prin directivele Alteţei Sale Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahayan, urmăresc să dezvolte relaţiile de prietenie şi cooperare fructuoasă cu România, împărtăşind dorinţa comună de a extinde perspectivele de cooperare în beneficiul celor două ţări. E.A.U. se vor concentra asupra căilor de consolidare a relaţiilor bilaterale, dar şi asupra modalităţilor de intensificare a schimburilor în diverse domenii de activitate, cu scopul clar exprimat, de satisfacere reciprocă a intereselor. Un rol important revine Comisiei Mixte Ministeriale, care oferă cadrul instituţional necesar dezvoltării cooperării bilaterale într-un mod practic şi coerent. Sper ca în perioada următoare să extindem cooperarea –  în beneficiul ambelor ţări – şi asupra altor domenii de activitate, precum turismul şi investiţiile.

 Care este mesajul Excelenţei Voastre pentru cititorii noştri, cu ocazia Zilei Naţionale a Emiratelor Arabe Unite?

Ţara noastră a devenit un actor important pe scena economică mondială şi, totodată, este renumită şi pe harta turismului internaţional ca o destinaţie foarte apreciată, toate aceastea datorându-se conducerii noastre înţelepte. Cu această ocazie îi invit pe prietenii noştri români să viziteze Emiratele Arabe Unite şi să observe realizările obţinute în timpul celor de 40 ani.

396px-Coats_of_arms_of_the_United_Arab_Emirates_svg

”Emiratele Arabe Unite intră într-o epocă strălucitoare a viitorului” declară Excelenţa Sa Ambasadorul Yacub Yousif Al Hosani în dialog cu Prof.dr.Anton Caragea

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Diplomatie, Economia Romaniei, Educatie, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, Orient, United Arab Emirates | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

United Arab Emirates came a long way in economic and social development in the last 40 years , say`s H.E. Ambassador Yacoub Yousef AlHosani of United Arab Emirates

United Arab Emirates came a long way in economic and social  development in the last 40 years declares H.E. Ambassador Yacub Yousif Al Hosani in dialogue with Professor Anton Caragea Ph.D, MA, FINS 

   Presedintele UAE – H.H. SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN          

 

 

 United Arab Emirates are celebrating on 2 December the National Day and the 40 year anniversary. How is your Excellency explaining the amazing development of United Arab Emirates (U.A.E.) in such a short period of time, United Arab Emirates are enjoying today one of the world highest and sophisticated life standards of living  and also enjoy a powerful economy and democratic society.

 How it was all possible in such a short time?

United Arab Emirates in there unification action, now 40 year old, have registered achievements that transformed the state and society in order to enter into XXI century with the capacity to face challenges and opportunities of this century and in the same time they wanted to offer a permanent stimulus for their citizens to have more capacity and achievements and to ensure to future generation a decent life and stability. Off course,  the United Arab Emirates came a long way in economic and social  development and we have being able to build a powerful institutional life, with an important degree of openness in society.

All this had characterized the development process and the spirit of tolerance , that prevail in every sector of society in U.A.E. Also we have important ingredients:  as a strong spiritual life that enrich the bases of our experience and put our country in a special place , not only in regional level, but also at world level. Indeed United Arab Emirates are undergoing from a long period of time  a process of new development that transformed us in a center for international trade and finance. Also we are living a new parliamentary experience in the true meaning of the word  , that completely correspond to national standard . On the other hand the success obtained at national level would not be possible without the wisdom of our foreign policy that facilitates reaching these goals.

  Transforming Emirates into an economic center of the world would not be possible to explain only by one decision , but as a result of long term plans and efforts. These efforts were not merely economic construction but included infrastructure, quality service, social development, including also human capital development by training and a legislative and judicial environment in accordance with our economic and social global development.

From here results that United  Arab Emirates positioning on world economy map is not temporary or based on an economic conjecture , but is the result of a continuous effort.  In this development process where involved many economic and financial institution that build on solid foundation   that  overcome the economic crisis that is confronting today the world economy.

What is today situation on United Arab Emirates and what are the future development plans for United Arab Emirates?

There is no question that U.A.E. have great achievements in the last time, but we are continuing the efforts for future development. From this reason the state is working constant in developing process so that we could face any regional or international fluctuation or event`s . Today we are at the beginning  of a new stage that will aloud our citizens to obtained all the necessary information’s and to have more power to integrate all the citizens in all the institution of the state ( cultural, mass media , economic, education ) in order to better contribute to our nation building . In this anniversary moment of 40 years from our National Foundation Day our hopes regarding our sate are limitless and our government aspiration for his citizens are also without limitation and we are aspiring for a bright future. We shell enter  a new era that reflects ambitious visions and careful planning for future generations under the wise leadership of His Highness President of State and his Vice-President that are fallowing on the footsteps of SHEIKH ZAYED bin SULTAN AL NAHAYAN , the founder and father of United Arab Emirates, Allah grant peace to his soul.

Your Excellency how you will describe the Romanian- Emirates relationship?

Our bilateral relations are old and full of diplomatic interactions on different levels. The diplomatic relations begin at 1.08.1989. Also the relations are substantiated by reciprocal high level visits in the last years that contributed to developing friendship and cooperation between our countries. United Arab Emirates are having a high development experience and a high appreciation on world economic organizations and this is making bilateral relations easier. Also because Romania is among European countries interested in regional relations in general and in relations with United Arab Emirates, in special this is important in developing relations in all fields, and in 2008 the total commercial exchange reached 522 million dollars. Doubling this amount in the last five years is by itself a clear indicator on the dynamic that characterized our bilateral relations.

Your Excellency what are your future plans in developing relations between Romania and United Arab Emirates on politic, economic and cultural level?

  United Arab Emirates by His Highness SHEIKH KHALIFA bin ZAYED AL NAHAYAN directives are programming to develop relations of friendship and mutual beneficial cooperation with Romania and is a shared desire to extend our cooperation prospective on the benefit of our two countries and we will concentrate on ways to consolidate our bilateral relations and ways to increase our exchanges in various fields of activity on the firm intention of satisfying reciprocal interest for the future. The most important is the Mix Ministerial Commission that contributes to development in bilateral cooperation in a practical and coherent way. I hope in the nearest future we will increase our cooperation in mutual benefit to serve our goals and ambition on economic development with a focus on tourism and investments.

What is your Excellency message for Romanian readers on the occasion of United Arab Emirates National Day?

 United Arab Emirates are an important actor on world economy stage and is world renamed for international tourism as a much appreciated destination as a results of our wise leadership. On this occasion  I  invite our Romanian friends to visit United Arab Emirates and to observe the realizations achieved in this 40 year old road.

396px-Coats_of_arms_of_the_United_Arab_Emirates_svg

 United Arab Emirates enter a new era of  bright future declares H.E. Ambassador  Yacub Yousif Al Hosani in dialogue with Professor Anton Caragea Ph.D    

November 27, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Ecology, Economy, Foreign policy, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Leaders, News, Politics, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, UNESCO Heritage List, United Arab Emirates, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ROMANIA-ALGERIA RENEWED FRIENDSHIP. THE VISIT OF MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF ALGERIA – MOURAD MEDELCI

ROMANIAN-ALGERIAN DIALOGUE. THE VISIT OF MINISTER OF FOREIGN OF ALGERIA – MOURAD MEDELCI 

Between 22-23 November 2011 was taking place the visit in Romania of Minister of Foreign Affairs of Algeria H.E. Mourad Medelci.

The visit, perfect realized by the efforts of Algerian Embassy staff in Romania, headed by the dedicated ambassador Habib Chawki Hamraoui, was an outstanding success in perfecting romanian-algerian dialogue and in reshaping the traditional friendship between Romania and Algeria.

Professor Dr. Anton Caragea bid a warm welcome to Minister of Foreign Affairs of Algeria Mr. Mourad Medelci visiting Romania

The dens program of the visit included a productive dialogue with Romanian prime-minister Emil Boc ,  a meeting with Romanian minister of Foreign Affairs –Theodor Bachonski ,a dialogue with professor dr. Anton Caragea and the board of director`s of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania ,attending the inauguration of the new premises of Algerian Embassy in Romania , the opening of Romania-Algeria Economic and Business Forum, attending a working launch with Mr. Emil Constantinescu , President of Romania ( 1996-2000) and prof.dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

At the Economic and Business Forum Romania-Algeria, the Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania had sent a 25 members strong economic delegation, headed by Professor Dr. Anton Caragea and representing investors and important economic firms from Romania with a combined economic powered over 400 millions euro`s.

The Romania-Algeria Economic and Business Forum was unanimously considered as an impressive  success because is the first major economic forum between Romania and North Africa region held in the last 10 years and also the first successful romanian-arab economic forum held in the last decade.

Was also generally praised the invitation launched at the Romania-Algeria Economic and Business Forum by H.E. Mourad Medelci – Minister of Foreign Affairs of Algeria:  “We wish to resume our bilateral relations, in a constructive spirit, and ground them on development and cooperation in areas such as trade, investment, civilian and military cooperation, cultural cooperation. (…) The financial situations of our country allow us to fund, from our country’s budget, a five-year program (2010-2014) worth 280 billion dollars. This context is favorable and I would like to stress that in the framework of this programme, Romanian firms have already proved their competence in fields like constructions, hydraulic infrastructure and education. Therefore there is real potential for development and cooperation between the two states,” said the head of the Algerian diplomacy.

After the Romania-Algeria Economic and Business Forum a dialogue was held between Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci and Professor Dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

On the time of the discussion an honest assessment of the situation from Middle East and North Africa region was made and also a discussion about the ripple effects in  the region had taken place. H.E. Minister Mourad Medelci had declared that the analyses of prof.dr.Anton Caragea over the events in the region are read, analyzed and highly appreciated in Alger and are given all the importance.

After  the discussion, a launch honoring Romania-Algeria friendship, in the company of H.E. President of Romania Emil Constantinescu (1996-2000) and the architect of this successful visit, Algerian Ambassador Habib Chawki Hamraoui was held. Over 100 guests from cultural , academic and economy fields where present at the launch together with Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci and Professor dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

Professor Dr. Anton Caragea and Ambassador of Algeria in Romania – Habib Chawki Hamraoui

The extraordinary achievements in bilateral relation Romania-Algeria obtained by the visit of Minister of Foreign Affairs of Algeria- H.E. Mourad Medelci are a testimony of the efficacy of hard work realized by tireless Ambassador of Algeria : Habib Chawki Hamraoui had declared for press at the end of the working launch professor dr. Anton Caragea, Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania.

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Damascus, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, History, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Leaders, Mass media, News, Open Letter, Orient, Religion, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, UNESCO Heritage List, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PRIETENIA ROMANO-ALGERIANA REINTARITA. VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ALGERIEI – MOURAD MEDELCI

DIALOG ROMANO-ALGERIAN. VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ALGERIEI – MOURAD MEDELCI

In perioada 22-23 noiembrie 2011a avut loc vizita in Romania a Ministrului Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci.

Vizita, perfect realizata prin eforturile personalului ambasadei Republicii Algeria la Bucuresti, condusa de dedicatul ambasador Habib Chawki Hamraoui, a constituit un succes deosebit in perfectarea dialogului romano-algerian  si in reluarea traditionalei prietenii romano-algeriene.

Profesor dr. Anton Caragea ureaza bun venit in Romania  Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei – Mourad Medelci

Programul dens al vizitei a inclus: un dialog consistent cu dl.Emil Boc , prim-ministrul Romaniei , o intrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe , Theodor Bachonski , un dialog cu prof.dr.Anton Caragea si conducerea Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica , participarea la inaugurarea noului local al Ambasadei Algeriei in Romania, deschiderea lucrarilor Forumului  oamenilor de afaceri români şi algerieni, participarea la un dejun de lucru cu dl.Emil Constantinescu , Presedinte al Romaniei ( 1996-2000 ) si prof.dr. Anton Caragea, directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica.

In cadrul Forumului de Afaceri Romania –Algeria, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica (IRICE) a participat cu o consistenta delegatie economica, condusa de prof.dr. Anton Caragea si constituita din 25 de investitori si reprezentanti ai marilor firme din Romania cu o putere financiara combinata de peste 400 de milioane de euro.

Forumul de Afaceri Romania-Algeria a fost considerat ca un extraordinar succes, deoarece este primul forum economic important intre Romania si regiunea Africii de Nord in ultimii 10 ani si totodata primul forum economic romano-arab de succes din ultimul deceniu.

A fost apreciata unanim invitatia lansata, in cadrul Forumului Economic Romania-Algeria, de catre ministrul algerian al afacerilor externe, Mourad Medelci care a declarat ca „Dorim să reluăm, într-un spirit constructiv, relaţiile noastre bilaterale, care să sprijine dezvoltarea şi cooperarea în domeniile comerţ, investiţii, domeniul civil şi militar, cooperarea culturală.  (…). Situaţia financiară a ţării noastre, ne permite să finanţăm, din bugetul ţării noastre, un program cincinal (2010 – 2014) care este evaluat la 280 miliarde de dolari. Acest context este favorabil şi aş dori să subliniez că, în cadrul acestui program, firmele româneşti şi-au dovedit deja competenţa în domenii precum construcţiile, infrastructura hidraulică şi învăţământul. Aşadar,  există un real potenţial de dezvoltare şi cooperare între cele două state”.

Dupa Forumul Economic Romania-Algeria a avut loc un dialog intre Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci si prof.dr. Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica.

In cadrul dialogului s-a facut o prezentare sincera a situatiei din Orientul Mijlociu si regiunea Africii de Nord si a implicatiilor perturbatoare a acestor evenimente in zona afectata. Excelenta Sa Ministrul Mourad Medelci declarand ca analizele prof.dr.Anton Caragea asupra evenimentelor sunt citite , analizate si extrem de apreciate la Alger si li se da toata importanta.

Profesor Dr. Anton Caragea si Ambasadorul Algeriei in Romania: Habib Chawki Hamraoui

Ulterior, in compania Presedintelui Romaniei Emil Constantinescu ( 1996-2000) si a arhitectului acestei vizite de succes, ambasadorul Algeriei Habib Chawki Hamraoui si a peste a 100 de invitati din domeniul cultural, academic si intelectual,  Ministrul Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci si prof.dr. Anton Caragea, Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica au participat la un dineu in onoarea prieteniei romano-algeriene

Rezultatele extraordinare in relatia Romania-Algeria obtinute prin vizita Ministrului Afacerilor Externe al Algeriei, Mourad Medelci fac  cinste muncii din ultimul an a neobositului ambasador al Algeriei Habib Chawki Hamraoui, a apreciat la inchierea dejunului de lucru prof.dr. Anton Caragea , Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica .

November 27, 2011 Posted by | African affairs, Blackseanews Agency, Comunitatea Musulmana din Romania, Diplomatie, Economia Romaniei, Educatie, European Council on International Relations, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, International Relation, Mass media, Ministerul Afacerilor Externe, News, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Relatii Internationale, Turism, UNESCO Heritage List, Universitati | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

UNITED ARAB EMIRATES CELEBRATES 40 YEARS OF INDEPENDENCE AND ACHIEVEMENTS

UNITED ARAB EMIRATES CELEBRATES 40 YEARS OF INDEPENDENCE AND ACHIEVEMENTS by Professor Anton Caragea PhD, MA, FINS

United Arab Emirates are celebrating the 40-th anniversary of independence and is having a lot of things to be proud of.

In only 40 years United Arab Emirates had registered an impressive economic growth, a huge development in infrastructure and is now among the most developed country in the world. But the impressive development is not only contained to economic development or standard of living but also is based on a concerted effort in building a civil society and a strong democracy.

Among news successes of UAE we must count: involvement of women’s in all political and governmental sectors, the equality of payment and treatment between men’s and woman’s and an inclusive political project that offers a strong voice to Federal National Council- the UAE Parliament in all country affairs. When 40 years ago Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan announced this visionary experiment uniting 7 emirates along a geopolitical destiny who would believe in such a glorious destiny. What was the secret of this astonishing experience?

 

The vision of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan was an enduring one and based on the popular consensus and a geopolitical destiny appreciates prof.dr.Anton Caragea 

A visionary leadership.

One of the secrets of United Arab Emirates astonishing development is a shared vision that unifies along time the leaders and the peoples. Never in these 40 years was this contact and shared vision between leaders and peoples severed. This bond, this mutual trust and cooperation that allows leaders of UAE to build in full confidence of the people approval is one of the secrets of this solid construction of United Arab Emirates.

The vision of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan was an enduring one and based on this popular consensus and a geopolitical destiny. United Arab Emirates succeeded thanks to this vision to exploit in the benefit of the people the large reserves of gas and oil building a modern country and not spend it on military adventure as other states has done. Also the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan vision enabled UAE to build a modern education and health system , one of the best in the region from a country with virtually no hospital and school only 40 years ago. The importance of education in UAE construction must not be overlooked, if today we have a successful experience of democracy building and open society this is based on sustained educational investment that offered to UAE citizens a vision of the world.

Finally the vision of late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan is brilliantly continued by the President of UAE H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan efforts in constructing Abu Dhabi and UAE as a success story. The new vision includes the solar energy exploitation, the green energy revolution, constructing the first ever green city: Masdar and building UAE as a society of XXI century. In Dubai H.H. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President of UAE also constructed a visionary project of attracting tourism and financial markets in an economic construction based on efficiency and rapid development. If one of the secrets of UAE success story is a continuous visionary and people connected leadership , we must also look at the history of this development and the geopolitical destiny of United Arab Emirates.

 

The vision of late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan is brilliantly continued by the President of UAE H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan say`s prof.dr.Anton Caragea

UAE a country with a geopolitical destiny

In 1968 Great Britain announced his intention to evacuate the former Trucial states , as the Golf states area where known at that time. This decision spell problems for the region, in north the Iran of the Shah Mohammed Reza Pahlavi was looking forward for this moment to assert his authority on all the banks of the Golf , tacking under control the Golf and the vital energy supply line of this space.

No other formula was acceptable; any of the adjacent country that will have take under control the area will also enjoy a monopoly over the trade and energy route of the region. From the emirate of Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan understood this geopolitical game and acted bravely. In 1971 uniting 7 emirates he proclaimed the United Arab Emirates (the initial plan included also Bahrain and Qatar but the negotiation has failed and only 7 emirates join Sheikh Zayed plan) an alliance destined to keep free the trade and energy supply area of the Golf . How difficult will be this task was clear from the first moment when the Shah of Iran send his army and occupied 3 island of the coast of the UAE. Despite this tense moment UAE survived and oil exploitation boosted the area.

 An economic model under pressure?

Today controversial financial news are arriving from all over the world regarding financial crisis and difficulties but United Arab Emirates seems to have found the way out of the crisis into a new time of development and successes and this because we must never forget the strong fundaments of the UAE economy.

First off all UAE are enjoying a reserve of oil and gas lasting for at list 100 years from now, offering a steady income of more than 50 billion euro annually .This numbers could be misleading, the common perception is that UAE is depending on oil and gas but this perception is false, more than 64% of the GDP is offered by non-oil sectors. Long before the crisis hit the UAE decided to develop the non oil sectors like trade, finance, real estate, manufacturing and this sector survived to economic crisis offering to UAE the status of a country non-depending on natural reserves exports. Today UAE are enjoying in a crisis year a steady growth, investments are continuing to come and a massive financial reserve makes a stable currency and a low inflation economy.

This economic model is not under question, UAE are still on growth and on geopolitical climate of the region investing here is still a wise move.

 

H.H. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President of UAE also constructed a visionary project of attracting tourism and financial markets to UAE economy

Energy revolution.

This economic model could not be understood if we not see the UAE participation in a new energy revolution. Rich in oil and gas UAE is not forgetting that this wealth will eventually ceased to exist or will become to expensive to exploit or to ecological detrimental, so they choose to invest in solar energy. With 365 day a year with clear sky the UAE could not only suffices his one energy demands but also be a world suppliers of green energy and technology. Investing in projects like Masdar City, a city that will supply 100% percent of the necessary energy from green sources UAE is proving that there is life after fossil energy. Investing in this energy of the future not only will assure UAE energy demand but also will be an important part of the economic growth , already in Germany an important solar plant property of UAE is launching a bid to make green energy for European Union.

Gulf Cooperation Council – a body with a geopolitical mission.

In 1971 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan already wanted an inclusive state, but this option could not be put into life at that time . Today this vision is alive by the creation of Golf Cooperation Council ( GCC) uniting the Arab Emirates, Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia , Qatar and Oman. Today GCC is assuring the survival of the mission of keeping open for trade and energy supplies the waters of the Golf . The efficacy of GCC was proven in the Iraq-Iran war in the eighties and in Iraq –West tension after the 1991 Gulf War.

United Arab Emirates not only constructed a powerful and modern navy able to keep open the waters and make safe the supplies but also became the symbol of a strong allied of the western democracy , capable to support democracy building mission, peace keeping activities and investing in reconstruction projects in war torn countries. Sheikh Khalifa bin Sultan Al Nahyan (the son of deceased Sheikh Zayed and the continuator of his vision) declared that the geopolitical mission of UAE is to promote a unity of the Golf area and his example is an example of hope: unity is a conviction and a belief.

Now after 40 year from the UAE independence proclamation, in what it was at that time a small city: Abu Dhabi, the world is having a positive model. A powerful economy, a unity of 7 emirates without tensions or conflicts, a political balanced system of federal states and of unify governments, a balance of democracy, efficiency, respect for Islam and open society in a delicate area.

We have an example of a Golf state that is building a future society and we have the proof that oil is not necessary a curse (as many can believe) if we can build on it and we not make it the only reason for life. Oil is just a mean to an end.

United Arab Emirates are just teaching us this lesson.

November 21, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Leaders, Mass media, News, Orient, Oriental Art, Religion, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, United Arab Emirates, United Nations Global Compact | , , , , , , , , , , , | Leave a comment

CONFERINTA INTERNATIONALA ACADEMICA : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA

KAZAHSTAN: 20 DE ANI DE INDEPENDENTA SI PROMISIUNI INDEPLINITE

Prezidiul Conferintei Academice Internationale: KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA: Presedintii Romaniei : Emil Constantinescu si Ion Iliescu , E.S Kairat Aman -Insarcinatul cu Afaceri ai Kazahstan-ului , prof.Dr. Anton Caragea, prof.dr. Viorel Lefter, prof.dr. Mircea Constantinescu , Deputat Catalin Nechifor- Vice-Presedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Romania-Kazahstan. 

In data de 15 noiembrie 2011 capitala Romaniei, Bucuresti, a gazduit Conferinta Academica Internationala : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA. PACE SI CONSTRUCTIE.

Conferinta a fost gazduita si organizata de Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica al Romaniei si Misiunea Diplomatica a Kazahstanului in Romania si s-a bucurat de prezenta Presedintilor Romaniei , Ion Iliescu si Emil Constantinescu , reprezentanti ai Guvernului Romaniei, ai Parlamentului Romaniei si academicieni europeni.

Profesor dr. Anton Caragea -Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica al Romaniei

 

Conferinta a fost deschisa de Prof.dr.Anton Caragea –Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica care a prezentat discursul : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE PROMISIUNI INDEPLINITE, subliniind transformarea Kazahstanului dintr-o tara dependenta de energie intr-un exportator de energie pentru intreaga economie mondiala , un stat puternic, cu o democratie consolidata, cu economie de piata, dezvoltare sociala si un exportator de stabilitate in regiunea Asiei Centrale.

E.S Kairat Aman – Insarcinatul cu Afaceri al  Kazakhstan-ului vorbind despre cei 20 DE ANI DE INDEPENDENTA AI KAZAHSTANULUI.

Discursul de introducere, al Prof.dr.Anton Caragea, a fost urmat de discursul de bun venit adresat participantilor la manifestarea internationala de catre E.S. Kairat Aman, Insarcinatul cu Afaceri al Kazahstanului, care a prezentat uimitoarele realizari ale Kazahstanului ce a atins o remarcabila dezvoltare a economiei, concomitent cu dezvoltarea bazei sociale si culturale a populatiei kazahe si construind o puternica democratie bazata pe consensul popular.

Presedintele Emil Constantinescu al Romaniei ( 1996-2000) laudand Kazahstan-ul : o democratie consolidata .

Prof.dr.Emil Constantinescu, Presedinte al Romaniei ( 1996-2000), a prezentat discursul principal: KAZAHSTANUL 20 DE ANI DE INDEPENDENTA. 20 DE ANI DE CONSTRUCTIE DEMOCRATICA punand accent pe argumentele democratice ale Kazahstanului , pe lunga istorie de alegeri libere si corecte si pe constructia simultana a unei puternice societati civile, la cele mai inalte standarde democratice.

Presedintele Romaniei Ion Iliescu ( 1990-1996; 2000-2004 ) prezentand discursul despre Kazahstan si dezvoltarea economiei mondiale.

Dl. Ion Iliescu, Presedinte al Romaniei (1990-1996; 2000-2004),  a prezentat discursul principal intitulat : KAZAHSTANUL SI GLOBALIZAREA ECONOMIEI MONDIALE. Discursul  a pus accentul pe succesele importante ale Kazahstanului in refacerea Drumului Matasii pentru retelele de transport marfuri si energie, promovarea  dezvoltarii sociale si culturale a poporului kazah. Presedintele Nursultan Nazarbaev a construit un Kazahstan puternic in care fiecare cetatean se poate bucura de succes si de care fiecare poate fi mandru, a concluzionat presedintele Ion Iliescu.

Dl. Catalin Nechifor- membru al Parlamentului Romaniei: Kazahstanul este un pod intre Europa si Asia. 

Alte discursuri au fost sustinte de Dl. Catalin Nechifor , Vice-Presedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Romania – Kazahstan   si de Dr. Mircea Constantiescu –Directorul Academiei Diplomatice Europene a Consiliului European pentru Relatii Internationale. Ambele discursuri au prezentat impresionantele realizari ale ultimilor 20 de ani de independenta a Kazahstanului: democratie, dezvoltare , standard de viata ridicat , securitate si promovarea cooperarii internationale in cadrul organizatiilor conduse de Kazahstan precum Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (2010) si a Organizatiei Conferintei Islamice ( 2011).

Primul rand : E.S. Ambasadorul  Nigeriei  – Mba Ama Mba , E.S. Ambasadorul  Statului  Palestina- Ahmad Aqel, E.S. Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite – Yacoub Yousef Al Hosani , E.S Ambasadorul  Macedoniei – Ljupco Arsovski

A doua linie: E.S. Ambasadorul Sudanului – Yasir Abdelsalam Ahmed

Impresionanata manifestare academica s-a bucurat de larga prezenta a Corpului Diplomatic acreditat in Romania , a organizatiilor mass media si a peste 500 de academicieni din partea Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Academiei de Stiinte Economice, Academiei Diplomatice Europene, Consilului European pentru Relatii Internationale etc.

Cei mai importanti reprezentanti ai Corpului Diplomatic acreditat in Romania.

Conferinta Academica Internationala : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA. PACE SI CONSTRUCTIE a fost cea mai importanta conferinta dedicata celebrarii independentei Kazahstanului in Uniunea Europeana si a fost un exemplu al interesului generat de Kazahstan pe scena mondiala si a relatiei fratesti dintre Romania si Kazahstan.

Profesor dr. Anton Caragea prezidand salutul Academiei Diplomatice Europene adresat celor 20 de ani de independenta ai Kazahstanului.

Discutii inaintea conferintei .

Prieteni ai Romaniei si ai Kazahstanului. Ambasadorii prezenti in cadrul Conferintei Internationale Academice : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA.  

Ambasadorii acreditati in Romania au luat parte la Conferinta Internationala Academica : Kazahstan 20 de ani de independenta .

November 20, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomatie, Economia Romaniei, Educatie, Foreign policy, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Kazahstan, Ministerul Afacerilor Externe, Relatii Internationale, Turism, United Nations Global Compact, Universitati | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE CELEBRATES 20 YEARS OF KAZAKHSTAN INDEPENDENCE

KAZAKHSTAN: 20 YEARS OF FULFILLED PROMISES

The Presidium of International Academic Conference on Kazakhstan : Presidents of Romania : Emil Constantinescu and Ion Iliescu , H.E. Kairat Aman -Kazakhstan Charge d`affairs , prof.Dr. Anton Caragea, prof.dr. Viorel Lefter, prof.dr. Mircea Constantinescu , Deputy Catalin Nechifor

On 15 November 2011 Bucharest, capital of Romania, hosted the International Academic Conference: KAZAKHSTAN 20 YEARS OF INDEPENDENCE. PEACE AND CONSTRUCTION. The Conference was hosted and organized by the Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and Kazakhstan Diplomatic Mission in Romania and had enjoyed the presence of President of Romania Mr. Ion Iliescu and President of Romania Mr. Emil Constantinescu , representatives of Romanian Parliament, Romanian Government  and European academics etc.

Professor dr. Anton Caragea -Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania

The conference was opened by Professor Dr. Anton Caragea- Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania who presented the speech: KAZAKHSTAN – 20 YEARS OF FULFILLED PROMISES, outlining the transformation of Kazakhstan from an energy dependent country into a world energy supplier, a powerful state, with consolidated democracy, market economy, social development and exporter of stability in Central Asia region.

H.E. Kairat Aman – Charge d`affairs of Kazakhstan speaking at : KAZAKHSTAN 20 YEARS OF INDEPENDENCE

The speech of Professor Anton Caragea was fallowed by welcoming remarks of H.E. Kairat Aman , Charge d`Affairs of Kazakhstan Mission, who presented the astonishing accomplishments of Kazakhstan in reaching economic development , social and cultural enlightenment of his population and constructing a powerful democracy based on people consensus .

President Emil Constantinescu of Romania ( 1996-2000) praising Kazakhstan consolidated democracy.

Professor Dr. Emil Constantinescu, President of Romania (1996-2000), presented a report entitled: KAZAKHSTAN 20 YEARS OF INDEPENDENCE. 20 YEARS OF DEMOCRATIC CONSTRUCTION, emphasizing the democratic credential of Kazakhstan , the success of holding free and fair elections, constructing a powerful civil society at the highest democratic standards.

President of Romania Ion Iliescu ( 1990-1996; 2000-2004 ) speaking about Kazakhstan and world economy.

Mr. Ion Iliescu, President of Romania (1990-1996; 2000-2004), had presented a report titled: KAZAKHSTAN AND WORLD ECONOMY GLOBALIZATION. The report is pressing on the impressive successes of Kazakhstan in the last 20 years: reconstructing Silk Road in transport and energy supplies lines, in promoting regional economic cooperation and in developing social and cultural status of people of Kazakhstan.

President Nursultan Nazarbaev has constructing a powerful and successful Kazakhstan, that everybody could be proud, concluded President Ion Iliescu.

Member of Romanian Parliament : Catalin Nechifor prizing Kazakhstan as a bridge between Europe and Asia. 

The other speeches where held by Catalin Nechifor , member of Romanian Parliament and Vice-President of Romania –Kazakhstan Friendship Parliamentary Group and by Dr. Mircea Constantinescu- Director of European Diplomatic Academy of European Council on International Relations. The two key note speeches had reflected the astonishing successes of Kazakhstan latest 20 years of independence : democracy, development , high standard of living , security and promoting international cooperation via international organization presided by Kazakhstan such as: Organization of Security and Cooperation in Europe (2010) and Organization of Islamic Conference (2011).

First chair line: H.E. Ambassador of Nigeria – Mba Ama Mba , H.E. Ambassador of  State of Palestine Ahmad Aqel , H.E. Ambassador of United Arab Emirates – Yacoub Yousef Al Hosani , H.E. Ambassador of Macedonia – Ljupco Arsovski

Second chair line: H.E. Ambassador of Sudan – Yasir Abdelsalam Ahmed

The impressive academic manifestation had enjoyed a large presence of Diplomatic Corp accredited in Romania, mass media organizations and over 500  academics from Institute of International Relations and Economic Cooperation , Romanian Academy of Sciences , European Council on International Relations , Romanian Academy of Economic Science, European Diplomatic Academy etc.

The most outstanding representatives of Diplomatic Corp accredited to Romania.

The International Academic Conference: KAZAKHSTAN 20 YEARS OF INDEPENDENCE. PEACE AND CONSTRUCTION was the most important conference dedicated to Kazakhstan Independence celebration in European Union and was an example of the interest generated by Kazakhstan on world stage and of brotherly relations between Romania and Kazakhstan.

Professor dr. Anton Caragea presiding over  European Diplomatic Academy saluted 20 Years of independence of Kazakhstan

Discussion before the conference .

Friends of Romania and Kazakhstan. Ambassadors presents on the venue of the International Conference on Kazakhstan 20 years of independence.  

Ambassadors taking part on Kazakhstan 20 years of independence International Academic Conference.

November 20, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Kazahstan, Leaders, Mass media, News, Orient, Oriental Art, OSCE-Organisation for Security and Cooperation in Europe, Politics, Romanian Foreign Policy, Tourism, Travel, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Proiectul „Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă” porneste la Galati si Bacau

Forumul Ecologiştilor din România este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, al cărei scop este acela de a oferi asistenţă pentru soluţionarea problemelor de mediu din România prin promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

„Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă” a starnit entuziasmul tinerilor din Bacau

Susţinem implicarea societăţii civile în acţiunile de informare a populaţiei, dar şi asigurarea unei atitudini participative a tinerilor, printr-o conştientizare eficientă a problemelor de mediu şi prin oferirea unor instrumente practice pentru rezolvarea sau diminuarea acestora.

În acest sens, cu sprijinul Administraţiei Fondului pentru Mediu, Forumul Ecologiştilor din România va derula în perioada iulie 2011-iulie 2012 proiectul „Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă”. Proiectul se adresează la nivel primar uneia dintre cele mai dinamice categorii sociale, care dovedeşte cea mai rapidă adaptabilitate la o viaţă bazată pe principii ecologice şi dezvoltare durabilă: tinerii. Avem în vedere aici elevii şi studenţii, grupând cele două laturi complementare: cei provenind din mediul urban, dar şi cei din mediul rural.

„Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă” a starnit entuziasmul tinerilor din Galati

În cadrul acestui proiect, sîmbătă, 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat la Galaţi, la Liceul de Artă Artă Dimitrie Cuclin, situat în str. Domnească, nr. 97-99, cu începere de la ora 10.30 o conferinţă organizată de Forumul Ecologiştilor din România cu sprijinul Administraţiei Fondului pentru Mediu privind problemele specifice de mediu la nivelul Regiunii Sud-Est ce a pus accent cu precădere pe sursele locale de poluare, zona Galaţi fiind una dintre cele mai sensibile din ţară din acest punct de vedere, dar şi pe comportamente şi mentalităţi ale publicului larg care afectează mediul. Această manifestare a fost urmată de o conferinţă similară desfăşurată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu începere de la ora 10.30 privind problemele specifice de mediu la nivelul Regiunii Nord-Est, respectiv judeţele Bacău. Iaşi, Botoşani, Suceava, Vaslui, Piatra-Neamţ.

Tinerii imbina informarea cu actiunea la Bacau : actiune de ecologizare reusita

Manifestarea s-a bucurat de prezenţa conducerii Universităţii, a numeroase cadre didactice, studenţi de la facultăţi de profil şi reprezentanţi ai agenţiei regionale de protecţia mediului Bacău. Cu această ocazie a avut loc şi prezentarea Albumului „Patrimoniul natural al României”, editat de Dl. Dr. Ing. Petru Lificiu, Preşedintele-Fondator al Forumului Ecologiştilor din România. Tot în regiunea Bacău s-a desfăşurat şi o acţiune de ecologizare la care au participat numeroşi elevi şi studenţi din regiune. Această acţiune a avut rolul de a creşte responsabilitatea acestora asupra gestionării ecologice a deşeurilor şi a necesităţii colectării selective a acestora în vederea reciclării.

November 12, 2011 Posted by | Ecology, Economia Romaniei, Economy, Educatie, Environment, Forumul Ecologistilor din Romania, Human Rights Council, Mass media, Tourism, Travel, Turism | Leave a comment

ROMANIA HOSTS INTERNATIONAL CONFERENCE CELEBRATING 20 YEARS OF INDEPENDENCE OF KAZAKHSTAN

The year 2011 is marking the 20 years anniversary of Kazakhstan independence. In the short time span of only two decades Kazakhstan had succeeded an impressive transformation into a country that is today the main energy supplier from Central Asia, a renamed military and politic stability supplier for the area and a country with outstanding diplomatic results as the leader of Organization for security and Cooperation in Europe in 2010 and of Islamic conference Organization in 2011.

This seasoned and sophisticated nation building example will be under scrutiny by the Romanian intellectual elite on 15 November 2011 International Academic Conference: KAZAKHSTAN 20 YEAR OF INDEPENDENCE. PEACE AND CONSTRUCTION.

President Ion Iliescu at OSCE 2010 – Kazakhstan Presidency

The Conference hosted and organized by the Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and Kazakhstan Diplomatic Mission in Romania will benefit from the presence of President Ion Iliescu , who 20 years ago signed the diplomatic recognition of Kazakhstan and President Emil Constantinescu, who developed Romania- Kazakhstan relationship.

Among the prestigious key note speakers we can count: Mr. Catalin Nechifor – Vice-President of Romania-Kazakhstan Parliamentary Friendship Group, Dr. Petru Lificiu, Vice-President of National Energy Agency (ANRE), Professor Dr. Anton Caragea-   Director of Institute of International Relations and Economic Cooperation of Romania and Professor Mircea Constantinescu – Director of European Council on International Relations etc.

President Emil Constantinescu at OSCE 2010- Kazakhstan Presideny

The International Academic Conference will also receive special congratulatory message from Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan  H.E. Yerzhan Kazykhanov , message delivered by H.E Kairat Aman , Head of Kazakhstan Diplomatic Mission in Romania  , other messages will be presented by the Vice-Rector of Romanian Economic Science Academy –Professor Dr. Viorel Lefter and by  European Council on International Relations.

Professor Dr. Anton Caragea – Organizer of OSCE 2010- Kazakhstan Presidency

The International Academic Conference KAZAKHSTAN 20 YEAR OF INDEPENDENCE will highlight important moments in the development of Kazakhstan such as:

–         The introduction in exploitation of new gas and oil fields and export of energy towards important areas as: Caucasus, Caspian Sea and Europe that transformed in a few years Kazakhstan in a major source of energy for the emerging economies of Asia and Europe.

–         The courageous decision to dismantle the nuclear arsenal of former Soviet Union army left in the country and to relinquish the production and stockpiling of nuclear weapons, closing down the important Semipalatinsk nuclear research and test site.

–         The declaration of acknowledging the independence and territorial integrity of Kazakhstan , signed by Russia , China , United States of America under the united Nations supervision.

Romanian stance in organizing an European high standard event about Kazakhstan it is not only a testimony not only of unprecedented development in the last years of the diplomatic and economic relationships between the two countries but also a testimony to Romania`s ability to efficiently mobilize and organize the European intellectual elite and to host international resounding events destined to boost the EU bridging towards Central Asia.

November 8, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomacy, Eastern Europe, Ecology, Economy, Environment, European Council on International Relations, Foreign policy, Forumul Ecologistilor din Romania, History, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, International Relation, Islam, Kazahstan, Leaders, Mass media, News, Nursultan Nazarbayev, Open Letter, Orient, Oriental Art, Politics, Romanian economy, Romanian Foreign Policy, Russia, Russian Affairs, Tourism, Travel, United Nations Global Compact, Universities | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ELITA ACADEMICA A ROMANIEI SARBATORESTE 20 DE ANI DE INDEPENDENTA A KAZAHSTANULUI

Anul 2011 marcheaza aniversarea a 20 de ani de independenta a Kazahstanului. In doar  doua decenii Kazahstanul a reusit o transformare  spectaculoasa: tara a este in prezent principalul exportator de energie al Asiei Centrale , furnizor de securitate militara si politica in regiune si cu rezultate  diplomatice de invidiat in calitate de lider al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa  in 2010  si  lider al Organizatiei Conferintei Islamice in 2011.

Acest bilant  al unei constructii statale de succes va fi omagiat de elita intelectuala a Romaniei in data de 15 noiembrie 2011 in cadrul Conferintei Academice Internationale : KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA. PACE SI CONSTRUCTIE.

Conferinta organizata de Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica si Misiunea Diplomatica a Kazahstanului va beneficia de prezenta Presedintelui Ion Iliescu , cel ce a aprobat recunoasterea diplomatica a Kazahstanului acum 20 de ani si Presedintelui Emil Constantinescu , cel care a dezvoltat relatia Romania- Kazahstan .

Presedintele Ion Iliescu la OSCE 2010- Presedintia Kazahstan

Intre alti prestigiosi vorbitori putem enumera pe : Catalin Nechifor, Vice-Presedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Romania- Kazahstan , Dr. Petru Lificiu, Vice-Presedintele ANRE , Prof.Dr. Anton Caragea , Directorul Institutului de Relatii Internationale si Cooperare Economica si Prof.Dr. Mircea Constantinescu , Directorul Consiliului European pentru Relatii Internationale etc.

Conferinta Academica Internationala se va bucura si de un mesaj special de salut din partea Ministrului Afacerilor Externe al Kazahstanului, Yerzhan Kazykhanov , mesaj prezentat de Excelenta Sa Kairat Aman   , Seful Misiunii Diplomatice a Kazahstanului in Romania , alte mesaje vor fi prezentate de Vice-rectorul Academiei de Stiinte Economice din Romania , prof.dr.Viorel Lefter  si de Consiliul European pentru Relatii Internationale.

Presedintele Emil Constantinescu la OSCE 2010 – Presedintia Kazahstan

Conferinta Academica Internationala  KAZAHSTAN 20 DE ANI DE INDEPENDENTA va discuta importante momente ale devenirii Kazahstanului precum :

–         introducerea in exploatare a noi zacaminte de petrol si gaze si exportul spre alte zone, precum Caucaz, Marea Caspica si prin Golful Persic spre Europa, ce au transformat, in doar cativa ani,  Kazahstanul in principala sursa de energie a tarilor emergente din Asia si a economiilor europene.

–          decizia curajoasă de a demantela arsenalul nuclear al Uniunii Sovietice de pe teritoriul sau si de a renunta la fabricarea si depozitarea de arme nucleare , inchizand enormul poligon nulcear de la Semipalatinsk.

–         declaratia de recunoastere a independentei şi integritatii teritoriale semnată de China, Rusia si Statele Unite ale Americii sub egida Naţiunilor Unite.

Profesor Dr. Anton Caragea organizatorul OSCE 2010- Presedintia Kazahstan

Organizarea de catre Romania a unei conferinte de amploare europeana despre Kazahstan   este o marturie nu doar a dezvoltarii fara precedent a relatiilor diplomatice si economice dintre cele doua tari , dar si a capacitatii Romaniei de a mobiliza eficient elita intelectuala europeana si de a gazdui evenimente de rasunet international menite sa apropie Uniunea Europeana de zona Asiei Centrale.

November 8, 2011 Posted by | Blackseanews Agency, Diplomatie, Eastern Europe, Economia Romaniei, Educatie, European Council on International Relations, Foreign policy, Forumul Ecologistilor din Romania, Informations, Institute of International Relations and Economic Cooperation, Institutul de Relatii Internationale si Cooperare Economica, Mass media, Relatii Internationale, Turism, Universitati | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment